Inimesed


Ühingu juhatuse liikmed:

  • Sirje Pärn
  • Marju Protin

Ühingu liikmed ja vabatahtlikud:

  • Lea Aidnik (meedia)
  • Viivi Rae
  • Viivi Kötsi-Kekorainen 
  • Hilja Rootsi
  • Margot Konks
  • Anneli Pärn

  • Rita Urbel


Tartu Lastekaitse Ühingu põhikiri

 

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 07.02.2017

 

TARTU LASTEKAITSE ÜHING

 PÕHIKIRI

 

 


I ÜLDSÄTTED

 

1.1. Mittetulundusühing Tartu Lastekaitse Ühing (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Tartu Lastekaitse Ühing, lühend TLKÜ  ja Ühingu asukoht on Tartu, Pepleri 27.

1.3. Ühing on Lastekaitse Liit MTÜ liige.

1.4. Ühingu eesmärgid on:

1.4.1. Tartu Lastekaitse Ühing on füüsiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel alustel ja põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing, mis on moodustatud Tartu linna laste hingelise- ja kehalise tervise ja turvatunde tagamiseks, nende igakülgse arengu eest hoolitsemiseks ning laste õiguste kaitsmiseks.

1.5. Ühing on juriidiline isik, kellel on õigus- ja teovõime vastavalt seadusele ja põhikirjale. Tal on oma pitsat, ta võib avada ja sulgeda oma arveldusarveid ja teha kõiki tegusid, mis tulenevad tema õigus- ja teovõimest.

1.6. Ühing käsitleb last kui ühiskonna lahutamatut koostisosa ning seetõttu on Ühingu tegevus suunatud nii lapsele, tema perele, kui ka neid ümbritsevale keskkonnale

1.7. Ühing algatab ise ja toetab ning vahendab oma eesmärkide saavutamiseks järgmisi tegevusi:

1.7.1. Laste hingelise ja füüsilise tegevuse ja tervise erinevate aspektide uurimine ja arendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks on Ühingul õigus:

1) Koguda informatsiooni õigus-, eetika-, hügieeninormide eiramisest lapse kohtlemisel perekonnas, lasteasutustes, koolis jm.,

2) Uurida laste sotsiaalmajanduslikku olukorda

3) Korraldada kultuuri ja spordiüritusi

4) Luua ja määrata lastele stipendiume

1.7.2. Laste kaitsmine vägivalla (seksuaalvägivald, koolikiusamine, ametivõimu kuritarvitus jms) eest.

1.7.3. Puudustkannatavate laste ja lastekollektiivide materiaalne abistamine. Selleks on Ühingul õigus:

1) koguda kasutatud, kasutuskõlblikke esemeid nende jaotamiseks puudust kannatavatele lastele ja nende peredele ja materiaalselt vähekindlustatud kollektiividele.

2) vahendada humanitaarabi

3) korraldada oksjone, odavaid väljamüüke ja heategevusüritusi

1.7.4. Lapsesõbraliku ühiskondliku arvamuse kujundamine. Selleks on Ühingul õigus:

1) suunata avalikku arvamust lapse kui areneva isiksuse väärtustamisele

2) propageerida perekonna esmatähtsust laste kasvatamisel

3) avaldada ja vahendada lastekaitse alast informatsiooni

 

 

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE

NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

 

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku, Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud vormikohase avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest kinnitab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liige tasub Ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu, summas 10 (kümme) eurot, Ühingu arveldusarvele EE262200001120073275.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine ja selle muutmine toimub iga majandusaasta esimesel korralisel üldkoosolekul.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärkidele või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. Ühingust arvatakse välja liige, kelle tegevus on olulisel määral kahjustanud Ühingu tegevust, mainet ja tõekspidamisi.

2.8. Majandusaasta jooksul liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.9. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada väljaarvamise küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

3.1.1. võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid;

3.1.2. võtta hääleõigusega osa Ühingu üldkoosolekust;

3.1.3. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.1.4. astuda Ühingust välja;

3.1.5. olla valitud Ühingu juhtorganisse;

3.1.6. kasutada ettenähtud korras Ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

 

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

3.2.1.tunnustada Ühingu eesmärke ning järgida Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.2.2. tasuda Ühingu liikmemaksu.

3.2.3. osaleda Ühingu üldkoosolekutel.

 

IV ÜLDKOOSOLEK

 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, kus osalevad kõik Ühingu liikmed ja Ühingu juhatuse liikmed.

4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus.

4.3. Üldkoosoleku pädevus:

4.3.1. Igal Ühingu liikmel on hääletusel üks hääl;

4.3.2. Ühingu põhikirja muutmine

1) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

2)  Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

3) Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst.

4) põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama Ühingu juhataja.

4.3.3. Ühingu eesmärgi muutmine;

4.3.4. Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine ja muutmine;

4.3.5. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.3.6. Ühingu juhataja määramine ja tagasikutsumine;

4.3.7. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% Ühingu  liikmetest.

4.4.1. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, kõige varem kahe nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.5. Ülkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

4. 6. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

4.7. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kuus. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 Ühingu liikmeist palub põhjendatult Ühingu juhatusel seda teha.

4.8. Juhatus informeerib Ühingu liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.9. Kui Ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama Ühingu juhatusele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

4.10. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.11. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetest.

4.12. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 


V ÜHINGU JUHATUS

 

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub Ühingu juhataja, kelle volituste tähtaeg on kaks aastat ning juhatus, kelle volituste tähtaeg on samuti  kaks aastat.

5.2. Juhatusse kuulub minimaalselt kolm liiget (sh juhataja).

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.4.1. Hääletusõigus Ühingu üldkoosolekul;

5.4.2. Ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.4.3. Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

5.4.4. Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.4.5.  Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

5.4.6. Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.5. Juhatajal on õigus üksi Ühingut esindada avalikkusega suhtlemisel.

5.5.1. Tehingute ja lepingute allkirjastamiseks on vajalik kõigi juhatuse liikmete allkirjad.

5.6. Juhataja võib Ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatajal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.8. Juhatus koguneb juhatuse koosolekuks vähemalt üks kord kuus.

 

 

VI MAJANDUSTEGEVUS

 

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne ühingu korralist üldkoosolekut.

6.2. Ühingu raamatupidamise korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

 

 

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

 

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele

isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku

otsusele.